ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Mária Pompošová
e-mail: pomposova@gav.sk

Špeciálna školská pedagogička:

Mgr. Adriana Pavlovičová
e-mail: pavlovicova@gav.sk

Poradenské a konzultačné hodiny poskytuje vždy v prvú stredu v mesiaci v čase 13.00 do 15.00. hod.

Ideálne je stretnutie si dohodnúť prostredníctvom mailu.

Školská psychologička:

Mgr. Lucia Balážová
e-mail: balazova@gav.sk, mobil: 0908792981

Na škole od septembra pôsobí školská psychologička Mgr. Lucia Balážová.

Školská psychologička je k dispozícii žiakom, učiteľom a zákonným  zástupcom. Pomáha pri riešení zložitých situácií, vzťahových, konfliktných i osobnostných. Podieľa sa na riešení špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.).

Pracuje so žiakmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi.

Podieľa sa na budovaní triednej klímy a zdravých vzťahov medzi žiakmi.

Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvá a dobré vzťahy.

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Školskú psychologičku nájdete v kabinete na prvom poschodí v prístavbe v hlavnej budove gymnázia.

Poradenské a konzultačné hodiny poskytuje v dňoch v pondelok a v stredu v čase 7.45 do 14.00 a v utorok od 7:45 do 16.00.

Ideálne je stretnutie si dohodnúť prostredníctvom mailu: balazova@gav.sk