OZNAM

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.2020/11399: 1-A 2200 zo dňa 29. 4. 2020 oznamujeme k 5. 6. 2020 je do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia na Gymnáziu Andreja Vrábla Levice pre školský rok 2020/2021

počet obsadených miest 100 a počet voľných miest 0.

Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy