ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

HODNOTIACA SPRÁVA – ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice za školský rok 2019/2020.

STIAHNUŤ