ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

HODNOTIACA SPRÁVA – ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice za školský rok 2022/2023

STIAHNUŤ