ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Viviána Bieliková (ANJ, HUV), Mgr. Andrea Géciová (ANJ), Mgr. Zdena Ginčaiová (ANJ), Mgr. Barbora Jesenská (ANJ), Mgr. Barbora Konôpková (ANJ), PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD. (ANJ , MAT), Mgr. Jana Mácsaiová (UMK, ANJ),  Mgr. Jarmila Mlynárová (ANJ), PhDr. Katarína Riecka (ANJ, OBN),  PhDr. Cyril Šebo (ANJ)

 PK ANJ sa v aktuálnom školskom roku zameria na nasledujúce priority:

  • skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním aktivizujúcich metód, pomocou ktorých sa rozvíjajú kompetencie žiakov s dôrazom na činnostné učenie sa rozvoj kritického myslenia,
  • posilniť využívanie IT a digitálnych nástrojov,
  • pokračovať v aplikovaní didaktického prístupu CLIL v predmete HUV,
  • využívať na vyučovaní doplnkové výukové materiály a učebné zdroje,
  • efektívne zapájať  nadaných žiakov do olympiády,  jazykových súťaží a aktivít,
  • rozvíjať záujem o vzdelávanie v oblasti anglického jazyka a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy v rámci aktivít v projektoch ERASMUS+ : Hereditas a E.U. Adventures. com a YES TO MIGRATION – NO TO EXTREMISM.
  • venovať pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov s ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnou pedagogičkou, školskou psychologičkou a rodičmi,
  • pripraviť žiakov 4. ročníka a oktávy na všetky formy maturitnej skúšky s dôrazom na EČ tak, aby škola prekročila celoslovenskú priemernú úspešnosť,
  • monitorovať kvalitu vzdelávania v ANJ v 1.- 4. ročníku pomocou didaktických testov,
  • monitorovať menej úspešných žiakov a uplatňovať systém ich  podpory a zároveň školského poriadku a kritérií hodnotenia a klasifikácie.

O PREDMETE

MATURITA