ANGLICKÝ JAZYK

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Zloženie predmetovej komisie anglického jazyka

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová

Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Vivána Bieliková (ANJ, HUV),

                                                   Mgr. Andrea Géciová (AN),

                                                   Mgr. Zdena Ginčaiová (ANJ),

                                                   Mgr. Barbora Jesenská (ANJ),

                                                   Mgr. Barbora Konôpková (ANJ),

                                                   PaedDr. Ľubica Kovácsová, PhD. (ANJ, MAT),

                                                   Mgr. Jana Mácsaiová (UNK, ANJ)

                                                   Ing. Jarmila Mlynárová (ANJ)

                                                   PhDr. Katarína Riecka (ANJ, OBN)

                                                   PhDr. Cyril Šebo (ANJ)

Predmetová komisia anglického jazyka kladie pri vyučovaní jazyka dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. V školskom roku 2021/2022 budeme  pokračovať v napĺňaní výchovno-vzdelávacieho procesu s využívaním IKT, digitálneho obsahu a digitálnych nástrojov a interaktívnych materiálov,

Naším cieľom je, aby učenie sa angličtiny bolo pre žiakov nielen nutnosťou, bez ktorej sa v dnešnom svete nezaobídu, ale aj príležitosťou pre osobnostný rozvoj a získanie užitočných vedomostí a zručností.

Charakeristika predmetu

Anglický jazyk sa na Gymnáziu Andreja Vrábla vyučuje na troch úrovniach v zmysle Európskeho referenčného rámca: žiaci osemročného gymnázia v triedach príma – kvarta študujú jazyk na úrovni A2, žiaci 1. a 2. ročníka, kvinty a sexty na úrovni B1 a žiaci 3. a 4. ročníka a septimy a oktávy na úrovni B2. Štúdium anglického jazyka pokrýva rozvíjanie všetkých jazykových zručností, to znamená ústny prejav, písomný prejav, čítanie s porozumením,

a počúvanie s porozumením.

Žiaci majú týždenne 4 hodiny anglického jazyka, pričom v treťom ročníku si môžu zvoliť voliteľný predmet konverzácia v anglickom jazyku s týždennou dotáciou 2 hodiny a v maturitnom ročníku predmet seminár z anglického jazyka s dotáciou 4 hodiny týždenne.

Učitelia anglického jazyka využívajú na hodinách rôzne metódy práce ako sú brainstorming, interaktívne metódy, pojmové mapy, motivačné metódy rozhovoru, demonštračné metódy, projektové metódy, prezentácie a ďalšie, ktoré posilňujú motiváciu žiakov, učia ich pracovať s informáciami, spolupracovať , diskutovať, formulovať názory, riešiť problémy  a pod.

Nosné aktivity predmetovej komisie anglického jazyka

Medzi naše kľúčové aktivity patria:

  • aktivity v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+

na tému Áno migrácii- nie extrémizmu,

  • aktivity k podujatiu ERASMUS DAYS
  • aktivity k Európskemu dňu jazykov,
  • vyučovanie hudobnej výchovy v kombinácii slovenského a anglického jazyka (CLIL) v príme a sekunde,
  • projekt Malí učia veľkých, t. j. hosťovanie žiakov osemročného gymnázia na hodinách žiakov štvorročnej formy štúdia,
  • aktivity k sviatkom akými sú Halloween, Valentine´s Day a ďalšie,
  • aktivity k Medzinárodnému dňu darovania knihy,
  • aktivity k dňom otvorených dverí na GAV-e,
  • participácia na projekte letnej školy Gaváčik,
  • zapojenie žiakov do olympiády v anglickom jazyku a jazykových súťaží ako Mladý prekladateľ, Best in English a ďalších.

Maturitná skúška z anglického jazyka

Maturitná skúška z anglického jazyka pozostáva z externej a internej časti, pričom interná časť zahŕňa písomnú formu (PFIČ, t. j. sloh) a ústnu formu.

Žiak gymnázia absolvuje maturitnú skúšku z anglického jazyka, pokiaľ ide v jeho prípade o prvý cudzí jazyk, na úrovni B2.

Externú časť predstavuje test, ktorý obsahuje nasledovné úlohy:

 Listening (Počúvanie  s porozumením), Language in Use (Slovotvorba a gramatika) a Reading (Čítanie s porozumením). Test má na úrovni B2 trvanie 120 minút.

Po prestávke absolvujú žiaci internú formu písomnej časti maturitnej skúšky (PFIČ, t. j. sloh), ktorá trvá 60 minút, v rámci ktorých majú na zadanú tému napísať slohovú prácu v rozsahu 200 – 220 slov.

Ústnu skúšku absolvuje žiak pred maturitnou komisiou, pričom si vyžrebuje jedno z maturitných zadaní a v rozsahu 20 minút rieši tri úlohy, a to: úlohu založenú na vizuálnom podnete k jednej z maturitných tém,

problémovú úlohu v rámci jednej z maturitných tém

a úlohu založenú na rozdelení úloh alebo na simulácii na jednu z maturitných tém.

 Témy sú uvedené v Cieľových požiadavkách z anglického jazyka na stránke Štátneho pedagogického ústavu a v Školskom vzdelávacom programe na stránke školy.

O PREDMETE

MATURITA