SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCII

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice (ďalej len “škola”) povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Sprístupňovanie informácií na žiadosť
Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorej povinnej osobe je určená ( škola ), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa žiadosť týka, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:

  • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03  Levice
  • písomne osobným doručením do podateľne gymnázia
  • telefonicky: 036/6312631
  • elektronickou poštou na adresu: sekretariat@gav.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané  elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehota na vybavenie žiadosti
Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.


Obmedzenia prístupu k informáciám
Informácie, ktoré sú v zmysle zákona o slobode informácií považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti, sa nesprístupňujú. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám sú špecifikované v § 11 zákona o slobode informácií. 

Vybavenie žiadosti
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa §16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Opravné prostriedky 
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať

Sadzobník správnych poplatkov Výber správnych poplatkov za správne úkony Gymnázium Andreja Vrabla, Mierová 5, Levice NEIMPLIKUJE v zmysle par. 4 ods.1 písmeno a) a odsek 3 písmeno c) zákona 145/1995 Z.z. Zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.