immiMATHs

KA2 Strategické partnerstvá – Partnerstvo zamerané na tvorbu inovácií a výmenu príkladov dobrej praxe

Názov projektu:   immiMATH – Matematika pre imigrantov

Trvanie projektu:          01.10 .2017 – 30.09. 2019

Finančný grant projektu:       14.220,- €

Náplň projektu:

Hlavnou náplňou projektu je spolupodieľať sa na tvorbe, testovaní a následnom šírení vzdelávacieho softvéru pre vyučovanie matematiky v multikultúrnom prostredí, multilinguálnych triedach, so zvláštnym dôrazom na skupinu migrantov. V projekte spolupracujeme s VŠ vo Viedni, Palerme, Nitre + ostatnými vzdelávacími inštitúciami z Nemecka, Talianska, Rakúska, kde popri tvorbe vzdelávacieho softvéru bude učiteľom poskytnuté vzdelávanie v rámci kariérneho vzdelávania pre prácu a používanie vzdelávacieho softvéru. Vzdelávacie materiály budú viacnásobne testované, pilotované vo viacerých typoch tried, zhodnocované aby bola zabezpečená kvalita pre budúce použitie inštitúciami mimo projektu v EU.

Cieľ projektu:

Hlavnými cieľmi projektu je obohatiť a skvalitniť vyučovací proces matematiky a zvýšiť hodnotu výsledkov dosahovaných našimi študentmi v externej časti maturitnej skúšky, zvýšiť počet študentov uchádzajúcich sa o štúdium matematických odborov a ich uplatniteľnosť na pracovnom trhu, spopularizovať predmet matematiky ako taký v širokom povedomí žiakov, zlepšiť matematickú inteligenciu, logické myslenie u žiakov našej školy prostredníctvom vzdelávacieho softvéru a inovatívnych prístupov pedagógov, ktorým bude umožnená medzinárodná spolupráca na viacerých úrovniach inštitúcií – stredných aj vysokých škôl, formálneho aj neformálneho typu vzdelávania.