Niekoľkoročné partnerské vzťahy s Gymnáziom v Zlíne sa opäť upevnili prostredníctvom pracovnej návštevy učiteliek anglického jazyka Andrey Géciovej a Kataríny Rieckej od 30.11. do 1.12.2017. Tento pobyt bol zameraný hlavne na oboznámenie sa s inovatívnymi metodickými postupmi, didaktickými pomôckami a formami práce na vyučovacej hodine cudzieho jazyka ako i na samotný edukatívny proces, súčasťou ktorého bolo aj vyučovanie anglického jazyka v triedach prvého a štvrtého ročníka pedagogičkami zo Slovenska. Dlhoročná vzájomná spolupráca je pre obidve školy veľmi prínosná, obohacujúca a potešujúca, preto ju budeme naďalej podporovať.

Mgr. Andrea Géciová, PhDr.Katarína Riecka