[one_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text][/one_third][one_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text][/one_third][one_third last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text][/one_third][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Erasmus+ program KA1 projekt Vzdelávanie jednotlivcov

Typ projektu:           KA1 Školské vzdelávanie – Mobilita jednotlivcov

Názov projektu:       G.E.M.S  Cieľovo na úspech zamerané vyučovanie

Trvanie projektu:     01.07 .2017 – 31.01. 2019

Finančný grant:        48.712,- €

Náplň projektu:

Hlavnou náplňou projektu je obohatiť znalosti pedagógov našej školy o inovatívne metódy a prístupy prostredníctvom špecifikovaných kurzov v zahraničí a hospitácií vyučovacích hodín – 12pedagógov z toho 10 sa zúčastní v rámci predmetov RUJ,NEJ,ANJ,OBN,VYV,ETV špecifických kurzov ,1 člen manažmentu získa jazykové zručnosti v anglickom jazyku a 1 koordinátorka projektu získa znalosti v oblasti manažmentu a riadenia medzinárodných projektov v zahraničí. Partnerskými krajinami pre špecifické kurzy sú Lotyšsko, Nemecko,Veľká Británia,Španielsko,Cyprus.

Partnerskými krajinami pre hospitačnú činnosť sú Maďarsko, Taliansko,Česká republika kde 14 pedagógov z toho 12 sa zúčastní hospitačnej činnosti v predmetoch FYZ,MAT,TSV,DEJ,GEO,INF,ANJ,NEJ,SJL,EKN a 1 člen manažmentu a 1 výchovný poradkyňa budú súčasťou výmeny skúseností s partnerskými inštitúciami .

Cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na škole prostredníctvom implementácie inovatívnych metód a prístupov zo zahraničia, spopularizovať našu inštitúciu v konkurenčnom prostredí stredných škôl a gymnázií, rozšíriť vzdelávaciu činnosť o projektovú činnosť e-twinning vo viacerých predmetoch a šíriť výstupy projektu prostredníctvom Metodických dní, Dní otvorených dverí, Vedeckých konferencií a edukačných portálov do inštitúcií nielen v SR ale aj v EU.

Harmonogram projektu:

JÚL – AUGUST 2017

 • prípravné aktivity pre učiteľov vyslaných na mobilitu, organizačná , kultúrna príprava

SEPTEMBER 2017

 • jazyková príprava učiteľov nejazykových predmetov / manažment,OBN, ETV/ na mobilitu do UK / 2017-2018/
 • propagácia projektu na stránke školy, disseminačných portáloch

OKTÓBER 2017

 • vzdelávací kurz koordinátorky projektu Manažment európskych projektov Barcelona Španielsko

NOVEMBER 2017

 • vzdelávací kurz členky manažmentu Intenzívny kurz ANJ Oxford, UK
 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ Inovatívne metódy vo vyučovaní ANJ Oxford, UK
 • hospitačná činnosť učiteľky NEj v partnerskej škole v Erbe,Taliansko
 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v  Budapešti, Maďarsko 3 učitelia GEO,MAT,ANJ

DECEMBER 2017

 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 3učitelia – MAT,SJL,TSV

JANUÁR 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky OBN Plymouth, UK – učiteľka OBN Diskriminácia, Predsudky, Rasizmus

FEBRUÁR 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ETV  – Londýn, UK Intenzívny kurz ANJ
 • vzdelávací kurz učiteľky NEJ – Berlín Nemecko Vyučovanie NEJ metódou CLIL

MAREC 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ v Bournemouth UK – Všeobecná a obchodná angličtina v praxi
 •  hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 4 učitelia – FYZ,INF,DEJ,GEO

APRÍL 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky VYV – Londýn, UK Intenzívny kurz ANJ a Metódy vo vyučovaní predmetu v ANJ

MÁJ 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ v Exeteri UK – Výuka ANJ zameraná na žiakov s poruchami učenia

JÚN 2018

 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 2 učitelia EKN,CHE + 1 Člen manažmentu + 1 výchovný poradca

JÚL – AUGUST 2018

 • PRÍPRAVNÉ DISSEMINAĆNÉ AKTIVITY PRE ROK 2018/2019

Aktivity projektu:

 • prezentácia projektových výstupov na Metodických dňoch pre učiteľov školy, ktorí neparticipujú na projekte a Metodických dňoch pre komunitu učiteľov stredných škôl v našom okrese, rodičom a priateľom školy GAV, komunitu občianskeho združenia GAV
 • disseminácia projektových výstupov na portál MOODLE, stránku školy , www.zborovna.sk, www.etwinning.com,www.schoolgateway.com
 • Dni otvorených dverí a prezentácia otvorených hodín za použitia inovatívnych prístupov v rôznych predmetov
 • zavedenie nového predmetu Obchodná angličtina pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite
 • zavedenie metódy CLIL do vyučovania VYV,ETV,OBN, NEJ / pokračovanie CLIL metódy v predmete HUV a rozšírenie na ostatné predmety/
 • aktivity zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva – pokračovanie spolupráce s OZ Miesto v Dome a Špeciálnou ZŠ

[/fusion_text][/one_full]