Erasmus + program KA1 Vzdelávanie jednotlivcov

GAV GOES CLIL 2018-1-1-SK01-KA101-046135 Vzdelávanie pracovníkov školského vzdelávania 01.09.2018 – 31.01. 2020 GRANT: 22.790.-€ Cieľom projektu bolo nadviazať na predchádzajúci projekt KA101 a vyšpecifikovať profiláciu školy na výučbu prostredníctvom metódy CLIL vo viacerých predmetoch a to konkrétne posilniť výučbu hudobnej výchovy – tzv . hard CLIL – vyučovanie predmetu v cudzom jazyku a uskutočniť výuku predmetov chémia, výtvarná výchova metódou CLIL, ďalej posilniť pozíciu druhého cudzieho jazyka – ruštiny a nemčiny prostredníctvom implementácie inovatívnych metód – projektovej, flip classroom a metód zameraných na žiaka tzv. studentcentred methods. V predmete anglický jazyk bolo cieľom posilniť multikultúrny rozmer hodín, posilniť kritické myslenie u žiakov ako kľúčový faktor pri hodnotovej orientácii žiaka prostredníctvom cudzieho jazyka, implementovať inovatívne metódy a umožniť vzdelávanie v zahraničí viacerým učiteľom anglického jazyka, nakoľko je to profilový maturitný predmet .V predmete informatika bolo cieľom rozšíriť špecifickáciu predmetu o rozmer robotiky.V predmete matematika bolo našim cieľom posilniť metódu Hejného, ktorá úspešne prebieha v triedach Prima, Sekunda,Tercia. Projektom pokračuje nastavený trend na našej škole v podobe inovatívneho prístupu vyučujúcich k hodinám, zmenám, zmenila sa spolupráca vedenia a účastníkov a koordinátora projektu – pravidelné projektové porady, diskutovanie inovatívnych metód, zavádzanie kurikúl obohatených o nové postupy ale aj vízia do budúcna, ktorá znamená pokračovanie v nastavenom inovatívnom trende a projektovej práci, ktorá sa stala aktívnou súčasťou našej školy.


Erasmus+ program KA1 projekt Vzdelávanie jednotlivcov

Typ projektu:           KA1 Školské vzdelávanie – Mobilita jednotlivcov

Názov projektu:       G.E.M.S  Cieľovo na úspech zamerané vyučovanie

Trvanie projektu:     01.07 .2017 – 31.01. 2019

Finančný grant:        48.712,- €

Náplň projektu:

Hlavnou náplňou projektu je obohatiť znalosti pedagógov našej školy o inovatívne metódy a prístupy prostredníctvom špecifikovaných kurzov v zahraničí a hospitácií vyučovacích hodín – 12pedagógov z toho 10 sa zúčastní v rámci predmetov RUJ,NEJ,ANJ,OBN,VYV,ETV špecifických kurzov ,1 člen manažmentu získa jazykové zručnosti v anglickom jazyku a 1 koordinátorka projektu získa znalosti v oblasti manažmentu a riadenia medzinárodných projektov v zahraničí. Partnerskými krajinami pre špecifické kurzy sú Lotyšsko, Nemecko,Veľká Británia,Španielsko,Cyprus.

Partnerskými krajinami pre hospitačnú činnosť sú Maďarsko, Taliansko,Česká republika kde 14 pedagógov z toho 12 sa zúčastní hospitačnej činnosti v predmetoch FYZ,MAT,TSV,DEJ,GEO,INF,ANJ,NEJ,SJL,EKN a 1 člen manažmentu a 1 výchovný poradkyňa budú súčasťou výmeny skúseností s partnerskými inštitúciami .

Cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu na škole prostredníctvom implementácie inovatívnych metód a prístupov zo zahraničia, spopularizovať našu inštitúciu v konkurenčnom prostredí stredných škôl a gymnázií, rozšíriť vzdelávaciu činnosť o projektovú činnosť e-twinning vo viacerých predmetoch a šíriť výstupy projektu prostredníctvom Metodických dní, Dní otvorených dverí, Vedeckých konferencií a edukačných portálov do inštitúcií nielen v SR ale aj v EU.

Harmonogram projektu:

JÚL – AUGUST 2017

 • prípravné aktivity pre učiteľov vyslaných na mobilitu, organizačná , kultúrna príprava

SEPTEMBER 2017

 • jazyková príprava učiteľov nejazykových predmetov / manažment,OBN, ETV/ na mobilitu do UK / 2017-2018/
 • propagácia projektu na stránke školy, disseminačných portáloch

OKTÓBER 2017

 • vzdelávací kurz koordinátorky projektu Manažment európskych projektov Barcelona Španielsko

NOVEMBER 2017

 • vzdelávací kurz členky manažmentu Intenzívny kurz ANJ Oxford, UK
 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ Inovatívne metódy vo vyučovaní ANJ Oxford, UK
 • hospitačná činnosť učiteľky NEj v partnerskej škole v Erbe,Taliansko
 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v  Budapešti, Maďarsko 3 učitelia GEO,MAT,ANJ

DECEMBER 2017

 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 3učitelia – MAT,SJL,TSV

JANUÁR 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky OBN Plymouth, UK – učiteľka OBN Diskriminácia, Predsudky, Rasizmus

FEBRUÁR 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ETV  – Londýn, UK Intenzívny kurz ANJ
 • vzdelávací kurz učiteľky NEJ – Berlín Nemecko Vyučovanie NEJ metódou CLIL

MAREC 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ v Bournemouth UK – Všeobecná a obchodná angličtina v praxi
 •  hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 4 učitelia – FYZ,INF,DEJ,GEO

APRÍL 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky VYV – Londýn, UK Intenzívny kurz ANJ a Metódy vo vyučovaní predmetu v ANJ

MÁJ 2018

 • vzdelávací kurz učiteľky ANJ v Exeteri UK – Výuka ANJ zameraná na žiakov s poruchami učenia

JÚN 2018

 • hospitačná činnosť  v partnerskej škole v Zlíne 2 učitelia EKN,CHE + 1 Člen manažmentu + 1 výchovný poradca

JÚL – AUGUST 2018

 • PRÍPRAVNÉ DISSEMINAĆNÉ AKTIVITY PRE ROK 2018/2019

Aktivity projektu:

 • prezentácia projektových výstupov na Metodických dňoch pre učiteľov školy, ktorí neparticipujú na projekte a Metodických dňoch pre komunitu učiteľov stredných škôl v našom okrese, rodičom a priateľom školy GAV, komunitu občianskeho združenia GAV
 • disseminácia projektových výstupov na portál MOODLE, stránku školy , www.zborovna.sk, www.etwinning.com,www.schoolgateway.com
 • Dni otvorených dverí a prezentácia otvorených hodín za použitia inovatívnych prístupov v rôznych predmetov
 • zavedenie nového predmetu Obchodná angličtina pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite
 • zavedenie metódy CLIL do vyučovania VYV,ETV,OBN, NEJ / pokračovanie CLIL metódy v predmete HUV a rozšírenie na ostatné predmety/
 • aktivity zamerané na zraniteľné skupiny obyvateľstva – pokračovanie spolupráce s OZ Miesto v Dome a Špeciálnou ZŠ