Dňa 18.9.2018 sa na našom Gymnáziu Andreja Vrábla konala prednáška pod vedením doc. Martina Vašeka, PhD. z Katedry filozofie  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Náš hosť prednášal na tému, ktorú si študenti vybrali sami. Téma Je možné dokázať existenciu Boha? spracovaná z pohľadu viacerých filozofov ponúkla našim študentom nielen objasnenie danej problematiky, ale aj veľa nových podnetov na premýšľanie. Diskusia v závere bola inšpiratívna a podnetná nielen pre študentov, ale aj pre pozvaného filozofa.

PhDr. K. Riecka, PhDr. S. Gunišová