Zloženie predmetovej komisie spoločenskovedné predmety 

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Bobáková, SJL/OBN/SPS

Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ingrid Kosková DEJ/SJL, Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD. DEJ/OBN/Filozofia, PhDr. Silvia Gunišová SJL/OBN/SPS, Ing. Patrícia Gazdíková INF/EKO, PhDr. Katarína Riecka ANJ/OBN, Ing. Zuzana Šimeghová EKO/MAT, Ing. Erika Sulinová EKN/INF 

PK Spoločenskovedné predmety: predmetová komisia zastrešuje povinný predmet dejepis, občianska náuka a voliteľné predmety spoločenskovedný seminár a ekonomika.


Dejepis, Maturita DEJ

Občianska náuka

Ekonomika