SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD.

Členovia predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Bobáková, PhDr. Katarína Riecka,  Mgr. Ingrid Kosková, Mgr. Marcela Tabernausová, Ing. Patrícia Gazdíková, Ing. Zuzana Šimeghová

PK Spoločenskovedné predmety: predmetová komisia zastrešuje povinný predmet dejepis, občianska náuka a voliteľné predmety seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár a ekonomika.

DEJEPIS

OBČIANSKA NÁUKA

EKONOMIKA

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR

SEMINÁR Z DEJEPISU