VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

OZNAM

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 93401 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

1.V budove Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5 Levice, súp. č.1451, na parc. č.2129/1, na Mierovej ulici č.5 , katastrálne územie Levice,  o výmere 9,9m2

Priestory sú vhodné na prevádzkovanie školského bufetu.

Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 196

2.doba nájmu : na tri roky

3.cena nájmu minimálne vo výške : 100 €/m2 ročne

4. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov

5. Termín obhliadky: na základe telefonického dohovoru

Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu

Ďalšie podmienky:

Vyhlasovateľ si vymedzuje právo prihliadať okrem ceny nájmu aj na rozsah a cenové relácie ponúkaného sortimentu  ako i jeho súlad s kritériami zdravého stravovania mládeže.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 19. 12. 2023 do 15,00 hod.  na adresu:

Gymnázium Andreja Vrábla

Mierová 5

93401 Levice

v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“

Bližšie informácie na tel. čísle 036/6312631

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Tóth

Dátum zverejnenia:  04. 12. 2023

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 19. 12. 2023 do 15,00 hod.