VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5,  Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

     zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

v  budove Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5 Levice, súp. č.1451, na parc. č.2129/1, na Mierovej ulici č.5 , katastrálne územie Levice,  o výmere 9,9m2

Priestory sú vhodné na prevádzkovanie školského bufetu.

Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 196

doba nájmu : na jeden rok

cena nájmu minimálne vo výške : 25 €/m2 ročne

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov

Termín obhliadky: na základe telefonického dohovoru

Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu

Ďalšie podmienky:

Vyhlasovateľ si vymedzuje právo prihliadať okrem ceny nájmu aj na šírku sortimentu a cenové relácie

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 20.12.2021 do 15.00 hod.  na adresu:

Gymnázium Andreja Vrábla

Mierová 5

93403 Levice

v označenej obálke: „NÁJOM – neotvárať“

Bližšie informácie na tel. čísle 036/6312631

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Tóth

Dátum zverejnenia:  06.12.2021

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 20.12.2021 do 15.00 hod.