KOŽAZ

V dňoch 6. – 7. 9. 2021 sa uskutočnila interná forma Kurzu ochrany života a zdravia. Protipandemické opatrenia nám neumožnili kurz uskutočniť externou formou, tak aspoň takto sme našim žiakom sprístupnili informácie v súlade s učebnými osnovami.