Vážení priatelia GAV Levice!
Rodičovské združenie pri GAV Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití.
Našim zámerom na najbližšie obdobie je využiť tieto mimorozpočtové zdroje na vybavenie tried ďalším novým školským nábytkom, dobudovanie relaxačnej zóny pre žiakov osemročnej formy štúdia v budove školy na Štefánikovej ulici a spolufinancovanie projektu elektronickej triednej knihy.
Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

 

 

Tlačivo na stiahnutie:  Vyhlásenie