POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY


podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle kritérií prijímacieho konania,
riaditeľ Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach na základe prihlášky na štúdium

p o z ý v a

uchádzačov o štúdium do štvorročného vzdelávacieho programu a osemročného vzdelávacieho programu odbor 7902 J 00 gymnázium


na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa


2. mája 2024 v 1. termíne a 6. mája 2024 v 2. termíne.

Všetkým uchádzačov prajeme veľa šťastia.

Učiteľ IKT

Technik IKT

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na riaditeľov stredných škôl