Zloženie predmetovej komisie ruského jazyka

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Mária Pompošová RUJ/GEO/ETV
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Olympia Plášeková RUJ/TSV, Mgr. Tatiana Hajnišová RUJ/NEJ


O predmete