ZAMERANIE PROJEKTU

Tri hlavné aktivity projektu:

  1. Aktivita: Extra hodiny
  2. Aktivita: Pedagogické kluby
  3. Aktivita: Riadenie a koordinácia projektu

I. Aktivita

Cieľom aktivity je zabezpečiť lepšie výsledky žiakov, inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov. Zámerom extra hodín je rozšíriť a prehĺbiť obsah predmetu, zvýšiť matematickú, prírodovednú a čitateľskú gramotnosť. Extra hodiny sú v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom. Cieľom aktivity je tiež zakúpenie didaktických pomôcok, kníh a ich využitie vo vyučovacom procese.

Výstupy:

Výstupom aktivity bude realizovaný počet extra hodín v predmetoch: Čítanie, Ochrana životného prostredia, Chémia bežného života, Praktická matematika, Viac ako peniaze.

II. Aktivita

V rámci tejto aktivity sa bude realizovať činnosť piatich  pedagogických klubov: Klub učiteľov slovenského jazyka a literatúry bez výstupu, Klub učiteľov biológie s výstupom, Klub učiteľov chémie s výstupom, Klub učiteľov matematiky s výstupom, Klub učiteľov fyziky s výstupom. Činnosťou klubov sa vytvorí lepšia kooperácia, spolupráca medzi pedagogickými pracovníkmi a vytvorí sa celistvejší prístup k informáciám s cieľom zmodernizovať vzdelávací proces v našej škole.

Výstupy:

Písomné výstupy z práce klubov budú prínosom pre naše ďalšie pôsobenie v rámci inovatívneho vzdelávania a vhodné tiež ako podklady pre podporu vzájomnej spolupráce s ďalšími pedagógmi. Výsledky a výstupy budú zverejnené na webovskom sídle školy a dostupné pre zainteresovanú verejnosť.

III. Aktivita:

Cieľom aktivity je dosiahnuť kvalitnú a správnu implementáciu projektu, zabezpečiť jeho udržateľnosť, zabezpečiť koordináciu subjektov podieľajúcich sa na jeho realizácii, kontrolovať a priebežne vyhodnocovať stanovené ciele, identifikovať a aktualizovať, riešiť neočakávané situácie, spracovať záverečné vyhodnotenie pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu.

Výstupy:

Výstupom aktivity je úspešne zrealizovaný a odimplementovaný projekt, ktorý pomôže žiakom prehĺbiť nové vedomosti potrebné pri príprave na ďalšie štúdium , či uplatnenie na trhu práce.