2% Z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia GAV Levice,

Rodičovské združenie pri GAV Levice je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. Váš príspevok nám umožní realizovať rozvojové projekty a zlepšiť materiálne a technické vybavenie školy, čo poslúži hlavne našim žiakom.

Chcel by som využiť aj túto príležitosť a poďakovať sa všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nám v uplynulom kalendárnom roku venovali 2% svojich daní. Tieto finančné prostriedky sme použili na ochranné oplotenie asfaltového ihriska, vymaľovanie niekoľkých učební a nákup školského nábytku do kmeňových učební tried prvého ročníka.

Našim zámerom na najbližšie obdobie je využiť tieto mimorozpočtové zdroje na vybavenie ďalších učební dataprojektormi a nákup školského nábytku do tried.

Tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

Mgr. Vladimír Tóth – riaditeľ školy