Vážení priatelia GAV Levice!

            Rodičovské združenie pri GAV Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. V uplynulom kalendárnom roku sme finančné prostriedky z poskytnutých 2% použili na nákup lavíc a stoličiek do tried a spolufinancovanie elektronickej triednej knihy.

            Našim zámerom na najbližšie obdobie je využiť tieto mimorozpočtové zdroje na vybavenie ďalších učební dataprojektormi a nákup školského nábytku do tried.

            Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby