Prijímacie konanie 4G

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov na štvorročné štúdium na Gymnáziu Andreja Vrábla, Mieová 5, Levice zverejníme na stránke školy www.gav.sk v piatok 22. mája 2020 do 15.00 hod. Štvorciferný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania vám pošleme samostatným e-mailom.

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby si zo stránky školy stiahli tlačivo záväzné potvrdenie a vyplnené ho poslali na riaditel@gav.sk, prípadne doručili osobne najneskôr v stredu 27. mája 2020.

Prosíme vás, aby ste nám vyplnené tlačivo záväzné potvrdenie poslali aj v prípade, keď vaše dieťa (prijatý žiak) nemá záujem nastúpiť na štúdium na GAV Levice. V takom prípade uvoľní miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý bol dovtedy neprijatý pre nedostatok miesta. Zákonných zástupcov takýchto uchádzačov budeme o posunutí čiary prijatia okamžite informovať.

V najbližších dňoch vám rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium pošleme aj poštou.

Prijatým uchádzačom pošleme aj prihlášku voliteľných predmetov a databázový dotazník. Prosíme vás, aby ste nám tieto dve tlačivá poslali poštou, doručili osobne alebo e-mailom na riaditel@gav.sk do piatka 29. mája 2020.

V Leviciach 20. mája 2020                                       Mgr. Vladimír Tóth
riaditeľ školy

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021

Prijímacie konanie 8G

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročnej formy štúdia sa uskutoční od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.
Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 29. mája 2020 ( čakáme na samostatné rozhodnutie MŠVaV SR, na základe ktorého škola podľa svojich podmienok vypracuje vlastné kritériá).
Ďakujeme vám za pochopenie.

ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ÚLOHY – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G