ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Bobáková
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ingrid Kosková, Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD., PhDr. Silvia Gunišová, Ing. Patrícia Gazdíková, PhDr. Katarína Riecka, Ing. Zuzana Šimeghová, Ing. Erika Sulinová

PK Spoločenskovedné predmety: predmetová komisia zastrešuje povinný predmet dejepis, občianska náuka a voliteľné predmety spoločenskovedný seminár a ekonomika.

DEJEPIS

OBČIANSKA NÁUKA

EKONOMIKA