Zloženie predmetovej komisie nemeckého jazyka

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Andrea Bíňovská NEJ/HUV
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Emília Gregušová NEJ/RUJ, Mgr. Andrea Hajdamárová NEJ/SJL, Mgr. Tatiana Hajnišová NEJ/RUJ, Mgr. Jana Kvočková NEJ/OBN


O predmete