Zloženie predmetovej komisie nemeckého jazyka

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Andrea Bíňovská NEJ/HUV
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Emília Gregušová NEJ/RUJ, Mgr. Andrea Hajdamárová NEJ/SJL, Mgr. Tatiana Hajnišová NEJ/RUJ, Mgr. Jana Kvočková NEJ/OBN, Mgr. Marcela Hancková NEJ/SJL


Charakteristika predmetu nemecký jazyk

Školský rok  2018/2019 v PK NEJ

Školský rok 2017/2018 v PK NEJ