Naša škola je už druhý školský rok súčasťou projektu Školy, ktoré menia svet – znamená to, že sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapája ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdeláva v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia.

Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.

Program Školy, ktoré menia svet  v školskom roku 2016/2017 prináša kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.„Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

 

Od 5. septembra 2016 prebieha pilotná verzia programu na piatich základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska, v spolupráci s ktorými sa program neustále vyvíja tak, aby variabilne a flexibilne reagoval na individuálne potreby a záujmy žiakov a rôzne organizačné potreby škôl. V budúcnosti by sa mal program rozšíriť aj na ďalšie školy.

 

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/).

Click edit button to change this text.