Facebook
Žiacka knižka
Jedálny lístok
Zastupovanie

GAV Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice je stredná všeobecnovzdelávacia škola so štvorročnou a osemročnou formou štúdia. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj. Škola má v súčasnosti v 23 triedach 675 študentov, približne 50 pedagogických a 25 nepedagogických zamestnancov.

Oznam pre záujemcov o štúdium na GAV Levice

Prihlášky na štúdium na GAV je potrebné odovzdať riaditeľom základných škôl

najneskôr 10. apríla 2017 …

… a stretneme sa na prijímacích skúškach!


 

2% z dane
Prijímacie skúšky
Deň otvorených dverí